Ekonomi

Asgari Ücret Desteğini İçeren Teklif, Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi

minimum ücret desteğinin 2019’da ayni ritimde devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden kaide dışı olması, 250 liraya civarindan yoksun ödemelerin vergi indirimine baz alinarak ihlal kapsamında değerlendirilmemesi benzeri düzenlemeleri de bulunan istikbal Vergisi yasasi ile Bir takım Kanunlarda farklık Yapılmasına değin kanun Teklifi, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ tasarı ve Bütçe Komisyonu’nda onay edildi.

VERGİDEN İSTİSNA TUTULACAK

Teklife göre, web ve benzeyen elektronik ortamlar üzerinden, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı benzeri ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, sene içinde gerçekleştirilen satış tutarının senelik minimum fiyatın brüt tutarını aşmaması şartıyla vergiden kaide dışı tutulacak.

Yalnızca alakalı kanunlar kapsamında işverenlerce, hizmet erbabına, ölüm, engellilik ve hastalık hasebiyle verilen tazminat ve yardımlar istikbal vergisinden kaide dışı olacak. İşsizlik Sigortası yasasi ve İş yasasi kapsamında olmaksızın, işsizlik veyahut işe başlatmama tazminatı ve benzeyen isimler altında yapılan çeşitli ödemeler kapsam dışında olacak.

Vergiye ahenk gösteren mükelleflerde, her tek beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına civarindan yapılan yoksun ödemeler, vergi indirimine baz alinarak ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek.

İlgili vergi yasasi uyarınca tecil edilerek için şartların gerçekleşmesi seklinde terkin edilecek vergilerin, mevzubahis şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden bu yana 15 vakit içinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içinde ödenmiş olması koşulu ihlal edilmiş sayılmayacak.

27 Mart 2018 tarihinden evvel işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veyahut ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ekstradan ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları benzeri çeşitli isimler altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan istikbal vergisi kesintisi ret ve art iade edilecek.

İHBAR TAZMİNATI

Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi kapsamında yapılsa dahi ek tazminat niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret, senelik destur ücreti, geçmiş veyahut var dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında var olan benzeyen ödemelerden kesilen istikbal vergisinin art iade edilmesi mevzubahis olmayacak.

Elektronik belge editlemek suretiyle de eğlence vergisinin beyan ve ödemesine imkan verecek yönetimsel düzenlemeleri yapabilmesi amaciyla Hazine ve Maliye Bakanlığına görev veriliyor.

Maddenin gerekçesinde, “Alınacak bu kanuni görev sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanacak genel tebliğ ile e-bilet uygulamasına dahil olacak mükelleflerin tediye kaydedici aygıt kullanım zorunluluğuna elbet tutulmadan eğlence vergisinin beyan ve tediye usulünün e-bilet ve benzeyen belgeler yoluyla gerçekleştirilebilmesine imkan verilecek ve mükelleflerin mevzubahis e-bilet uygulamasına gönüllü olarak dahil olmaları sağlanabilecektir.” ifadesi yer aldı.

2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ait olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak esya teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları esya teslimleri ve hizmet ifaları katma kıymet vergisinden kaide dışı olacak.

Tüplü LPG faaliyeti yapmak, otogaz LPG faaliyeti yapmanın tek ön koşulu olmaktan çıkarılıyor.

Rize ile Bitlis’in Ahlat ilçesinin topoğrafik yapısı hasebiyle yerleşilebilir alanların kısıtlı olması, özellikle yükseköğretim ve resmi kuruluş alanlarının yerleşebileceği ek alanların bulunamaması nedeniyle; İzmir Çandarlı ve Rize İyidere limanlarında ulaştırma faaliyetlerinin ve lojistik hizmetlerin beynelmilel düzeye çıkarılması amaciyla kıyı ve su alanlarının kullanımının artırılmasına yönelik; sınır ve koordinatları için alanlarda, kaynakların faal tek şekilde kullanılabilmesi emeline baz alinarak amaciyla kıyı Kanunu’nun kıyılar, kıyı şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ait yapı ve yapılaşmaya değin sınırlayıcı hükümlerinden muaf tutulacak.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU’NDAN KARŞILANACAK

Teklife göre, minimum ücret desteği 2019 seneninde 12 ay ayni ritimde devam edecek.Bu düzenlemeye göre, yasamsal Sigortalar ve genel sağlık Sigortası Kanunu’na ek edecek belli tek süre maddeyle haklarında uzunca vadeli sigorta kolları hükümleri tatbik edilen sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının aynı ayına ait SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veyahut muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas hergün kazancı 102 Lira ve altında bildirilen sigortalıların toplaminda prim tediye vakit sayısını geçmemek üzere 2019 seneninde cari aya ait verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veyahut muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ait toplaminda tutar; 2019 senesi içinde evvel kez bu kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ait toplaminda prim tediye vakit sayısının 2019 senesi ocak-aralık çagi amaciyla bu maddede anlatilan tutarlarla çarpımı neticesi bulunacak meblağ bu işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.

Bu meblağ İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Prime esas kazanç hergün tutarı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi yasasi hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine elbet hususi sektör işverenlerine ait işyerleri amaciyla 203 Lira olarak esas alınacak.

vasati sigortalı sayısı 500’ün altında var olan iş yerleri amaciyla hergün 5 lira, 500 ve üzerinde var olan iş yerleri amaciyla hergün 3,36 Lira destek sağlanacak.

var tek işletmenin kapatılarak ayrım tek ad, unvan veyahut tek iş birimi olarak açılması veyahut yönetim ve denetimi elinde bulunduracak şekilde direk veyahut endirekt ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, kişi işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi benzeri İşsizlik Sigortası Fonu katkısından istifade etmek emeliyle muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veyahut sigortalıların prime esas kazançlarını 2019 senesi Ocak-Aralık çagi amaciyla yoksun bildirdiği saptanan iş yerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan meblağ gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte art alınacak, bu iş yerleri ile alakalı bu madde hükümleri uygulanmayacak.

BORÇLARINI YAPILANDIRAN İŞVERENLER YARARLANABİLECEK

Öte yandan, teklifle işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla alakalı 2019 senesi ocakta ila aralık dönemine ait aylık prim ve hizmet Dokümanlarını veyahut muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tahkikat ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veyahut bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, SGK’ye prim, yönetimsel kazanç cezası ve bunlara ait gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde bu imkan tanınmayacak.

ama SGK’ye var olan prim, yönetimsel kazanç cezası ve bunlara ait gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını alakalı kanun gereği tecil ve taksitlendiren işverenler, bu tecil ve taksitlendirme ayni ritimde devam ettiği sürece mevzubahis imkandan yararlanabilecek.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin hükümet tarafından karşılandığı vaziyetlerde işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonu’nca karşılanacak tutardan az olması seklinde Yalnızca sigorta prim borcu civarindan mahsup işlemi yapılacak.

Ücretleri minimum fiyatın iki katından az olamayacağı karara bağlanan “linyit” ve “taş kömürü” çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan sigortalılar amaciyla birinci fıkranın uygulanmasında, belirlenecek hergün kazanç 271 lira, 2018 yılının aynı ayına ait SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veyahut muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim tediye vakit sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2019 seneninde cari aya ait verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veyahut muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ait toplaminda prim tediye vakit sayısı dikkate alınacak.

Bu kararlar halk idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda çalışan sigortalılar amaciyla uygulanmayacak.

Bu sene ocak-aralık dönemine ait yasal süresi dışında SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veyahut Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar amaciyla bu madde hükümleri uygulanmayacak.

YÜZDE 50 KURUMLAR VERGİSİ

Teklife göre, Sınai Mülkiyet yasasi kapsamındaki, patent veyahut faydalı model dokümanı verilerek savunma altına alınan buluşlar, yüzde 50 kurumlar vergisinden müstesna tutulacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında asgari 5 senedir çalışan türk mali ve yabancı uzmanlar, İhtiyaç duyulan koşulları adina getirmeleri seklinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı olarak atanabilecek.

şuurlu olarak atananların Başkanlıkta sözleşmeli çalisan pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, tahsil durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış dogruluk aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve yasamsal haklarına, göreve başladığı tarihi izleyen ay başından bu yana dogruluk kazanacak ve evvelki pozisyonlarında aldıkları mali ve yasamsal haklar ile alakalı rastgele tek mahsuplaşma yapılmayacak. Bu şekilde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ve başka ücretler ödenmeyecek. Bu personelin evvelce iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas var olan toplaminda hizmet süreleri, çalisma süresini tamamlamis Başka bir deyişle emekli Sandığı yasasi uyarınca ödenecek çalisma süresini tamamlamis Başka bir deyişle emekli ikramiyesine esas toplaminda hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

Yabancı dil şartının değerlendirilmesinde, dil yeterliği itibariyle YDS’ye denkliği onay edilen ve beynelmilel geçerliliği bulunan başka tek belge de onay edilecek. müracaat hakkına haiz olanlara, Yasanın yayımı tarihi itibarıyla 10 hergün ek müracaat süresi verilecek.

ORGANİZE TOPTAN ELEKTRİK PİYASALARI

öneride akım Piyasası Kanunu’nda bulunan “organize toptan akım piyasaları” tanımının kapsamına da yer veriliyor.

bunun için göre mevzubahis tanım, “elektrik enerjisi, kapasitesi veyahut perakende alış satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezi tek aracı tüzel kişilik tarafından örgütlü edilip işletilen vakit öncesi piyasası, vakit içi piyasası ve ileri tarihindeki fiziki teslimat gerektiren başka akım piyasaları ile kapital piyasası aracı niteliğindeki standardize edilmiş akım sözleşmelerinin ve desteği akım enerjisi veyahut kapasitesi var olan türev ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilen piyasaları ve ülkemiz akım İletim Anonim Şirketi tarafından örgütlü edilip işletilen dengeleme güç piyasası ve taraf hizmetler piyasası benzeri akım piyasalarını” kapsayacak.

Türev piyasalar ise ileri tek tarihte para uzlaşması yapılmak üzere akım enerjisinin ve/veya kapasitesinin, bugünden alım satımının yapıldığı piyasaları kapsayacak.

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) tarafından işletilen veyahut mali uzlaştırma ile başka mali işlemleri yürütülen piyasalarda, riziko idarenine ait usul ve esaslar, merkezi karşı taraf ve takas hizmetleri hasebiyle piyasa katılımcılarından alınacak teminatlara ait usul ve esaslar ile piyasa katılımcılarının yükümlülüklerini adina getirememesi hasebiyle uygulanacak temerrüt idaresi ve oluşturulacak temerrüt garanti hesabına ait usul ve esaslar EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

düzen etme ile EPİAŞ tarafından işletilen veyahut mali uzlaştırma ile başka mali işlemleri yürütülen piyasalar kapsamında alınan Güvence ve temerrüt garanti hesabı varlıkları yasal takipler karşısında savunma altına alınacak.

Bu kapsamda, EPİAŞ tarafından işletilen veyahut mali uzlaştırma ile başka mali işlemleri yürütülen piyasalara ait olarak EPİAŞ ve merkezi uzlaştırma kuruluşu nezdinde tutulan teminatlar ile oluşturulan temerrüt garanti hesabındaki varlıklar, emelleri dışında kullanılamayacak, haczedilemeyecek, tutuklu edilemeyecek, yönetimsel mercilerin tasfiye kararlarından etkilenmeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerlerine ihtiyati önlem konulamayacak.

fevkalade haller hasebiyle görev yaptıkları ülkeden başka tek ülkeye geçmeleri veyahut Türkiye’ye dönmeleri Bakanlıkça istenen veyahut bu gerekçeler hasebiyle görev yaptıkları ülkeye dönmelerine Bakanlıkça müsaade edilmeyen misyon şeflerine 6 aya kadar, memurlara ise üç aya civarindan vatan dışı maaşı ödenebilmesine baz alinarak madde, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ genel Kurulunda görüşülen kanun önerininde de yer aldığından bu tekliften çıkarıldı.

Kaynak: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir